A www.arpshop.hu elektronikus úton megrendelést leadó Vásárlók részére

1. Szerződés létrejötte
A www.arpshop.hu (továbbiakban arpshop.hu) az A.P.R. Szerszám és Burkolástechnikai Kft. (székhely: 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 4.; adószám: 29264685-2-43, továbbiakban: „Eladó”) interneten elérhető termékkatalógusa, amely az Eladó által forgalmazott termékeket kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen általános szerződési feltételekben leírtak szerint adásvételi szerződés jön létre az A.P.R. Szerszám és Burkolástechnikai Kft. és a rendelést leadó személy (továbbiakban „Megrendelő”) között. Az adásvételi szerződést  Felek írásban megkötött szerződésnek tekintik, amelyet Eladó az általa generált rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. Megrendelő a rendelés véglegesítésekor fogadja el jelen általános szerződési feltételeket.

Az  Eladó kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik. Az Eladó kijelenti továbbá, hogy a termék kiszállításával olyan harmadik személyt bíz meg, aki rendelkezik a szállítási tevékenység végzéséhez szükséges minden engedéllyel.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

2. Szerződő felek

Az adásvételi szerződés az  Eladó és a Megrendelő (továbbiakban együttesen mint „Felek”) között jön létre. Az  Eladó kizárólag a www.aprshop.hu oldalon, az Eladó logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és az Eladó ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás, valótlan vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. Az Eladó a nyilvánvalóan hibás, valótlan vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő személyének valódiságát jogosult ellenőrizni.

3. Árak és termékinformáció

Az www.aprshop.hu oldalon a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső, általános forgalmi adóval terhelt fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az Eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

Az www.aprshop.hu a termékek adatlapján feltüntetésre kerülnek a termékkel kapcsolatos tudnivalók, biztonsági és fogyasztást segítő információk, amelyek az előzetes tájékozódást segítik. A Megrendelő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind az összetételét, mind pedig a használatát és felhasználását illetően. Megrendelő a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást alaposan elolvasni és megismerni.

A zöldség és gyümölcs termékek esetében a zöldség és gyümölcs termékek származási országa, valamint osztályba sorolása a termék címkéjén kerül feltüntetésre. Ez utóbbi termékcsoportok esetében az Eladó  fenntartja magának a jogot, hogy a kiszállításkor átadott termék az adatlapon feltüntetett tájékoztató információktól eltérő tulajdonságú legyen, de csakis a tökéletes minőség érdekében. Megrendelő az eltérő tulajdonságú terméket nem köteles átvenni.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

4. A.P.R. Szerszám és Burkolástechnikai Kft. felelősségvállalása

Az www.aprshop.hu működésével és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház láblécében található információs sávban olvashatók. Az Eladó vállalja, hogy a fent jelzett tájékoztatókban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért minden tőle telhető erőfeszítést megtesz.

Megrendelő kijelenti, hogy a jelen pontban hivatkozott tájékoztatók tartalmát ismeri, tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

5. Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről vételi ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) véglegesítésével jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket Megrendelő köteles megtéríteni az Eladó részére.

6. A szerződés hatálya

Az adásvételi szerződés a jelen általános szerződési feltételekkel a megrendelés véglegesítésével lép hatályba, és a megrendelés teljesítésével megszűnik. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

Az Eladó rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) ad, amelyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve Megrendelő által megadott címre küldött rendelésvisszaigazoló e-mailben közöl. Felek kizárólag a  a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelést tekintik érvényes megrendelésnek.

A megrendelés visszaigazolását az Eladó a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de a vonatkozó jogszabálynak megfelelően legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. Az adásvételi szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben az Eladó a megrendelést 48 órán belül nem igazolja vissza, úgy Megrendelő a vételi ajánlati kötöttsége alól mentesül.

7. Megrendelői elállás

A Megrendelő mint fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,


a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Megrendelő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó ügyfélszolgálatának alábbi elérhetőségeinek igénybevételével:

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefonszám: +36 70 6468900

cím: 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 4.

Az elállási nyilatkozatminta formáját az elállási jog gyakorlójahatározza meg, segítségül elkészítettünk egy, a jogszabályban is meghatározott mintát: Elállási nyilatkozat

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát az Eladórészére. A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelő elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Megrendelő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

Postai úton történő kézbesítés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Eladó a határidő számítás szempontjából. Az elállási nyilatkozatokat ajánlott tértivevényes küldeményként feladni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Megrendelő elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő megtartottnak minősül, ha Megrendelő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Eladó címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Megrendelő t terheli. Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Megrendelő t semmilyen más költség nem terheli.

Megrendelő kizárólag akkor felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Megrendelő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Megrendelő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Megrendelő a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Elállás vagy felmondás esetén az Eladóa Megrendelő visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Megrendelő nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, az Eladó által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;


A termék átvétele után tapasztalt bármilyen minőségbeli probléma esetén Megrendelő jogosult az Eladó Ügyfélszolgálatához fordulni. Ilyen esetekben az Eladó az összes körülményt figyelembe véve – különös tekintettel arra az esetre, amennyiben a Megrendelő felelőssége kizárható – kicserélheti a hibás vagy használhatatlan (pl. romlott) terméket.

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Az Eladó a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Megrendelő – amennyiben fogyazstónak minősül - kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb esetben a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Megrednelővel kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Megrendelő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint:

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha
  1. a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy
  2. az az Eladónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve
   1. a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
   2. a szerződésszegés súlyát,
   3. a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
  3. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladóköltségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha
   1. az Eladóa kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,
   2. a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,
   3. a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.


A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladóadott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval  közölni. Amennyiben Megrendelő fogyasztónak minősül, abban az esetben a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Megrendelőt terhelő karbantartási és állagmegóvási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Megrendelő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az Eladóe tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

8.2. Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

Az Eladóáltal a Megrendelőnek eladott termék hibája esetén a Megrendelő követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha

a) nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,

b) vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

8.3. Szavatossági jogok érvényesítése

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.

Megrendelő által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen általános szerződési feltételek szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

A Megrendelő szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Megrendelő bemutatja. Jelen általános szerződési feltételek és a honlap üzemeltetője nem zárja ki, hogy a fogyasztó a szerződés megkötését más módon is bizonyítsa. Az Eladó a Megrendelő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a 19/2014. NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Az Eladó törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át az Eladó.

9. Panaszkezelés rendje

A Megrendelő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő.

Ügyfélszolgálat

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefonszám: 06 70 646 8900

Az Eladóval fennálló vitás ügyeket a Megrendelő köteles elsősorban a megadott panaszkezelési elérhetőségeken rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Megrendelő vita esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat. Amennyiben Megrendelő jogszabálysértés kapcsán szeretne hatósági bejelentést tenni, akkor a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal fogyasztóvédelmi szervéhez fordulhat. Az 

Online vitarendezési platform

Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban Megrendelő igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely a https://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon érhető el. A platformon regisztrációt követően, az Eladó Szolgáltató e-mail címének (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) megadása mellett küldhető be panasz.A jelen általános szerződési feltételekben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Jelen általános szerződési feltételek 2021. november 2. napján léptek hatályba és visszavonásig érvényesek.